ตารางข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท (แผน ข)
ปรับข้อมูลล่าสุดวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555


ปีการศึกษา
ที่จบ

ลำดับ
ที่

รหัสประจำตัวนิสิต

ชื่อนิสิต

ชื่อวิทยานิพนธ์

อ.ที่ปรึกษา

2547

ภาคปลาย

 

 

1

458 42814 27

กมลรัตน์ ขัตติยกุลวานิช

การศึกษาสภาพและปัญหาของครูอนุบาลที่ใช้แนวการสอนแบบโครงงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แบบโครงงานในระดับอนุบาล

ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ

2

458 42837 27

จิดาภา เตชะพานิชกุล

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน เขตบางแค กรุงเทพฯ

รศ.ดร.ดวงเดือน  อ่อนน่วม

3

458 42843 27

จุฬาลักษณ์ สุขกรณ์

การมีส่วนร่วมในการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง โรงเรียนสองภาษา (ลาดพร้าว)

ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ

4

458 42850 27

ชฎาธาร ต่อโชติ

การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กออทิสติก ระดับปฐมวัยในศูนย์เด็กพิเศษโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

5

458 42872 27

ฐิฎินาถ พรหมจรรย์  

การจัดการชั้นเรียนระดับชั้นปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

อ.สุกัญญา กาญจนกิจ

6

458 42889 27

ณัฐกา สุทธิธนกูล

ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการรับรู้รูปร่างและรูปทรงสำหรับเด็กวัยเตาะแตะ

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

7

458 42900 27

ธนพร สุคนธพันธ์

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเรียนรวมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนอนุบาลศันสนีย์

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

8

458 42917 27

นนทิยา พ่วงกลัด

การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนราชินี พุทธศักราช 2547

อ.สุกัญญา กาญจนกิจ

9

458 42923 27

นภาวรรณ นักเคน

พัฒนาการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทำสมุดเล่มเล็ก

ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ

10

458 42930 27

นฤมล ผโลศิลป์

การศึกษาสภาพและปัญหาจัดการศึกษาและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ในสถานรับเลี้ยงเด็กของกระทรวงการต่างประเทศ

รศ.ดร.น้อมศรี เคท

11

458 42952 27

บุษกร เลิศวีระศิริกุล

ผลของการเล่านิทานโดยใช้หนังสือภาพประกอบต่อพฤติกรรมรักการอ่าน   ในเด็กอนุบาล

อ.ดร.อรชา ตุลานันท์

12

458 42969 27

บุษราคัม สกุลกลจักร

การพัฒนาโปแกรมการสอนการคาดคะเนด้วยปริศนาคำทาย
เพื่อส่งเสริมทักษะการคาดคะเนสถานการณ์ ของเด็กอนุบาล

อ.ดร.อรชา ตุลานันท์

13

458 42975 27

ปัทมา  เหรียญทอง

การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีบุตร
อยู่ในระดับปฐมวัย

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

14

458 42981 27

พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก

การใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางการคิด
ของเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

15

458 42998 27

พรเพ็ญ มานะสมบูรณ์

การศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
กระบวนการคิดที่เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติระดับอนุบาล

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

16

458 43007 27

พิชญ์รัตน์ แสงเดช

ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-4 ปี ด้วยการใช้ดนตรีและศิลปะ

รศ.ดร.น้อมศรี เคท

17

458 43013 27

พิชยา อ่อนช้อย

การศึกษาปัญหาและความต้องการของครอบครัวที่มีเด็กพิเศษ
อายุระหว่าง 3-6 ปี ในเขตกรุงเทพฯ

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

18

458 43020 27

พูนศรี มนตรีพานิชย์

การเปรียบเทียบการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีผลสัมฤทธิ์
ต่อการพัฒนาการของเด็กในระดับอนุบาลกับการสอนภาษาแบบเดิม

ผศ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์

20

458 43036 27

ภัทรศยา อุดมสันต์

การศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนวัดเทวราชกุญชรที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลชั้นที่2

รศ.ดร.ดวงเดือน  อ่อนน่วม

21

458 43059 27

รัตศนา รื่นอารมณ์

การพัฒนาการทางสังคมของเด็กอนุบาลที่พูด 2 ภาษา

ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ

22

458 43065 27

ศิรินพร สันติเมทนีดล

การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

อ.ดร.อรชา ตุลานันท์

23

458 43088 27

ศิริวรรณ ชวาลา

การศึกษาความมั่นใจในตนเองของเด็กปฐมวัยจาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้านการปั้น

อ.สุกัญญา กาญจนกิจ

24

458 43094 27

สันธนี เดชานิพนธ์

การใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยในการซ่อมเสริมและ
เสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กที่มี ความบกพร่องในการเรียนรู้

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

25

458 43100 27

สุผกา ชอบไพบูลย์

การศึกษาบทบาทของพี่เลี้ยงเด็กในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก

รศ.ดร.น้อมศรี เคท

26

458 43116 27

สุมาลี แหยมประสงค์

การศึกษาความสอดคล้องระหว่างความต้องการของ ผู้ปกครองกับสภาพที่แท้จริงของโรงเรียนนารีนิรมล

รศ.ดร.ดวงเดือน  อ่อนน่วม

27

458 43122 27

สุวัชรีพรรณ  จันทร์ตรี

การศึกษาความเข้าใจและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางที่เหมาะสมของครูผู้สอน ในโรงเรียนเด็กอนุบาล
อ.ตากฟ้า จ. นครสวรรค์

ผศ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์

28

458 43139 27

แสงวิไล จารุวาที

ความสามารถในการใช้ภาษาของเด็กอนุบาลปีที่ 1 ที่พ่อแม่อ่านนิทานให้ฟังทุกวัน

อ.ดร.อรชา ตุลานันท์

29

458 43145 27

อรรัตน์  จีระวัฒนรักษ์

การนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมยามว่างหลังเลิกเรียนสำหรับเด็กอนุบาล 1-3   เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

อ.สุกัญญา กาญจนกิจ

2548

ภาคต้น

 

30

468 42059 27

กาญจนา พะทะยะ

ผลการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

31

468 42065 27

กิตินภา วัฒนศักดิ์

ผลของการใช้เกม ตังแบบ และสถานการณ์จำลองต่อพฤติกรรมการพูดด้วยภาษาที่สุภาพของเด็กอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลคุณหนู

รศ.ดร.น้อมศรี เคท

32

468 42420 27

ปวีณา สัณห์ฐานะกุล

การศึกษารูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน

อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

33

468 42450 27

ปิยฉัตร วีชะรังสรรค์

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กวัยอนุบาลคละอายุของโรงเรียนอนุบาลฤชากร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.ดวงเดือน อ่อนน่วม

34

468 42546 27

พิมพ์ฤดี ลีละเศรษฐกุล

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนร่วมระดับอนุบาล
ในโรงเรียนอนุบาล ณ ดรุณ

อ.ดร.อรชา  ตุลานันท์

35

468 42569 27

ภัทรวลี นิ่มนวล

การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่านอายุ 3 – 5 ปี ที่ได้รับรางวัลจากโครงการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2547

ผศ.ดร.วรวรรณ  เหมชะญาติ

36

468 42610 27

รัชนี นกเทศ

ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของประถมสาธิตละอออุทิศ

อ.ดร.อุไรรัตน์ สำเริงวงศ์

37

468 42655 27

เรณุกา สายชู

ความรู้ความเข้าใจของครูและผู้ปกครองเด็กอนุบาลที่มีสมาธิสั้น

ผศ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์

38

468 42706 27

วาณี บุญธกานนท์

บทบาทของบิดาและมารดาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในสถานเลี้ยงดูเด็กฤชากร

อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

39

468 42901 27

สุภัค โอฬาพิริยกุล

การใช้เวลานอกเวลาเรียนของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

40

468 42930 27

สุรางคนา บุญญถิร

การศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพของเด็กนักเรียนอนุบาลโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

2548

ภาคปลาย

 

41

478 42043 27

กรรณภรณ์ รุ่งแจ้ง

การศึกษาการใช้นิทานที่มีต่อความสามารถในการไล่ระดับเสียงตัวโน๊ต

ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ

42

478 42130 27

จันทวรรณ สถิตย์เสมากุล

การศึกษาสภาพและปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มีผลจากการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.น้อมศรี เคท

43

478 42152 27

จิตพิมพ์ ฮัดเจสสัน

หลักเกณฑ์การเลือกนิทานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ

44

478 42181 27

โฉมฉาย สกุลเดช

การศึกษาสภาพการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยโดยผู้ปกครองสำหรับเด็กปฐมวัยไทย ที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติ

อ.ดร.อรชา ตุลานันท์

45

478 42249 27

ดวงกมล เอมวัฒน์

การศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมประจำวันของเด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลคุณธรรม

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

46

478 42530 27

พรรษา ตระกูลบางคล้า

การศึกษาสภาพ และปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครอง
เด็กพิเศษวัยอนุบาลในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จังหวัดสมุทรสาคร

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

47

478 42530 27

พัชรินทร์ ว่องไวพาณิชย์

การมีปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวเดี่ยวที่ทำงานในการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์

อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

48

478 42604 27

พัฑรา ดำริธรรมนิจ

แนวทางการแก้ปัญหาการเรียนภาษาไทยของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติ

รศ.ดร.น้อมศรี เคท

49

478 42627 27

พิเชษฐ สิทธิอำนวย

การศึกษาเว็บไซต์ที่ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูระดับอนุบาล

อ.ดร.อุไรรัตน์ สำเริงวงศ์

50

478 42736 27

วรมน สอนสมบุญ

การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หนังสือของผู้ปกครองเด็กอนุบาล

อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

51

478 42822 27

ศมากร พาน้อย

การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมความคิดริเริ่มของบุตร

อ.ดร.อรชา ตุลานันท์

52

478 42851 27

ศรีวรางคณ์ สาเงิน

การศึกษาวิธีอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีแนวโน้มเป็นเด็กพิเศษของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลปาลินา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์

53

478 42874 27

ศศินาถ แพร่สกุลวนิช

การศึกษาสภาพและปัญหาของการศึกษาปฐมวัยตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

54

478 42954 27

สุจารี เตชะโสภณมณี

การศึกษากระบวนการใช้โยนิโสมนสิการในการแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนทอสี

ผศ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์

55

478 42960 27

สุภิมล บุญพอก

การศึกษาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

อ.ดร.อุไรรัตน์ สำเริงวงศ์

56

478 42341 27

นัสรักฒ์ หลิ่วสุวรรณ

การเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์จากโรงเรียนที่ใช้แนวคิดแบบบูรณาการ

รศ.ดร.น้อมศรี เคท

2549

ภาคต้น

 

57

478 43080 27

จิณณพัต โพธิ์ศรีทอง

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมสำหรับในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

58

478 43096 27

จิรัชญา พัดศรีเรือง

การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาอนุบาลของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

รศ.ดร.น้อมศรี เคท

59

478 43101 27

ฉันทนา อติจรรยานุรักษ์

การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของบ้าน โรงเรียนและชุมชนในการส่งเสริมความรับผิดชอบเด็กปฐมวัย : กรณี โรงเรียนบ้านตากแดด อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์

60

478 43118 27

ดวงใจ เนตรตระสูตร

การศึกษาการใช้เวลาในวันหยุดของเด็กอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

อ.ดร.อรชา ตุลานันท์

61

478 43124 27

ธนวรรณ กิตติมานะพันธ์

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

62

478 43130 27

ปัญญาลักษณ์ จินา

การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอนุบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนนานาชาติเซต์ศรีเปนต์

ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ

63

478 43160 27

อรดา ใจชื่น

ความคิดเห็นของผู้ปกครองในการส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้กับเด็กอนุบาล

อ.ดร.อรชา ตุลานันท์

64

478 43176 27

อังศิญา กระต่ายทอง

การศึกษาส่งเสริมการรู้หนังสือโน้ตต้นในเด็กปฐมวัย

ผศ.ดร.วรวรรณ  เหมชะญาติ

2549

ภาคปลาย

 

65

488 42015 27

กฤษณา แซ่ลิ

การศึกษาสภาพและปัญหาในการดำเนินการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
ของครูอนุบาลโรงเรียนปาลินา

ผศ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์

66

488 43045 27

โสภินันท์ อารีสกุลกิจ

ผลการใช้คำถามของครูระดับอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลอารีรัก

ผศ.ดร.วรวรรณ   เหมชะญาติ

67

488 42160 27

ณัฐชา เมฆมินตรา

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อครูอนุบาลในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

68

488 42176 27

ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

69

488 42240 27

ธารทิพย์ ยิ่งวิริยะ

วิธีการสอนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กปฐมวัย :
กรณีศึกษาครูโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

70

488 42291 27

นัทธ์ฤทัย โพธิพิรุฬห์

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

71

488 42313 27

นัยทิพย์ ธีรภัค

การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 ของคณะกรรมการสวัสดิการภายในกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

72

488 42474 27

ผาณิต จิตต์ต่างวงศ์

การศึกษาลักษณะสถานรบเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการตามความต้องการของพนักงาน

ผศ.ดร.วรวรรณ   เหมชะญาติ

73

488 42502 27

พรรณิกา สุกใส

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับพัฒนาการการเล่นบล็อก
ของเด็กอนุบาลโดยใช้การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน

ผศ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์

74

488 42525 27

ภควดี ชิวชรัตน์

การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล

อ.ดร.อุไรรัตน์ สำเริงวงศ์

75

488 42548 27

ภัณฑรักษ์ บุญเมือง

ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมที่ควรส่งเสริมสำหรับเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลวัดไผ่เขียว

ผศ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์

76

488 42590 27

มัณฑนา ใช้ปัญญา

การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนนางสาวาภา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

77

488 42737 27

วิฑูรย์ บุบผามาศ

การศึกษาการเล่นไทยพื้นเมืองภาคกลางที่ส่งผลต่อมโนทัศน์ทางจริยธรรมของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รศ.ดร.น้อมศรี เคท

78

488 42800 27

ภิญญดา ลีลาเชาว์

การศึกษาสภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน

รศ.ดร.น้อมศรี เคท

79

488 42846 27

สกุลรัศม์ จันทร์สืบสาย

การศึกษาสภาพและปัญหาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอน

ผศ.ดร.วรวรรณ   เหมชะญาติ

80

488 42875 27

สรัสนันท์ บำรุงพืช

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

81

488 42881 27

สสิธร เตียงลัดดาวงศ์

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

82

488 42903 27

สาวิตรี จันทร์โสภา

ความคิดเห็นและบทบาทของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1ที่เข้าร่วมโครงการรักการอ่าน

อ.ดร.อุไรรัตน์ สำเริงวงศ์

2550

ภาคต้น

 

 

83

488 43183 27

ฐิติ แก้ววรรณี

การศึกษาความต้องการจำเป็นของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษที่เข้ารับบริการในหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

84

488 43190 27

ทัศนีพร มั่นธนาการ

การศึกษาหลักการและความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอสำหรับเด็กอนุบาลในโรงเรียนนานาชาติ

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

85

488 43205 27

ทิพย์วรรณ ท่าดี

สภาพและปัญหาของการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลเอกชน

อ.ดร.อุไรรัตน์ สำเริงวงศ์

86

488 43211 27

ปนัดดา จินตโกศล

การศึกษาความสนใจในการอ่านของเด็กอนุบาลในโรงเรียนนานาชาติบางกอก

ผศ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์

87

488 43228 27

ประภาศรี นันท์นฤมิต

การศึกษาบาบาทของผู้ปกครองในการให้ความช่วยเหลือเด็กระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิเศษในหน่วยพัฒนาเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

88

488 43234 27

ประโลม บุญรัศมี

บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมความสนใจในการอ่านของเด็กอนุบาล

ผศ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์

89

488 43240 27

พรชนก เลิศวัตรกานต์

การศึกษาประเภทคำถามของครูอนุบาลโรงเรียนนานาชาติสวัสดี

ผศ.ดร.วรวรรณ   เหมชะญาติ

90

488 43257 27

ภานุวัฒน์ นิ่มนวล

การศึกษาการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในพื้นที่การศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

91

488 43263 27

รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

92

488 43286 27

วรรณธิษา นวลเอียด

สภาพแวดล้อมและปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการของครู ในโรงเรียนสาธิตอนุบาลลอออุทิศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

93

488 43292 27

วัลลภา บัวสุวรรณ

ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กอายุ 1 – 3 ปี ในสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีต่อสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ดร.อุไรรัตน์ สำเริงวงศ์

94

488 43308 27

สุรีย์พร วีรงคเสนีย์

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลอุ้มรัก

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

95

488 43314 27

สุวัฒนา หงษ์ประดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของครูอนุบาลในโรงเรียนนานาชาติแอนเดรีย

ผศ.ดร.วรวรรณ   เหมชะญาติ

96

488 43337 27

อภิรดี เตรณานนท์

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพครูของนิสิตปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.ดร.วรวรรณ   เหมชะญาติ

2550

ภาคปลาย

97

498 42051 27

กมล แขกระโทก

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาล
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

98

498 42308 27

ประนอมศรี วงศ์ทมนา

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านโภชนาการสำหรับเด็กวัยอนุบาลที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและเกินเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนงามานะ(แผน-อุทิศ) สังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

99

498 42314 27

ปวรา ชูสังข์

การศึกษาสภาพและปัญหาด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

100

498 42423 27

พิชญา พงษ์เพชร

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูอนุบาล
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

101

498 42721 27

กัลยาณี บุณยรักษ์

ผลของการให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ต่อผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลลีลาวดีโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ

102

498 42767 27

ชัยณรงค์ ชนะประเสริฐ

พฤติกรรมการชมโทรทัศน์ของเด็กชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลพฤกษา

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

103

498 42830 27

พรนภา ปรัชญาคุณ

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านคุณธรรมสำหรับเด็กอนุบาล
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี

อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

104

498 42847 27

พรรณี สงวนศักดิ์มั่น

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อของเล่นเด็กของผู้ปกครองโรงเรียนบุญรักษา

ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ

2552

ภาคต้น

 

 

 

105

508 38020 27

กรณิศ ทองสอาด

การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กวัยอนุบาล โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

106

508 38043 27

กัลย์ธีรา จัตุลี้

การศึกษาความต้องการรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในโรงเรียนดอกไม้ขาว

ผศ.ดร.วรวรรณ   เหมชะญาติ

107

508 38050 27

กาญจนา ขาวผ่องศรี

การศึกษาความคิดเห็นในการใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยในสถานประกอบการของพนักงาน กลุ่มโรงงานพิมพ์ผ้าห้างหุ้นส่วนจำกัดภัควรรณอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.วรวรรณ   เหมชะญาติ

108

508 38095 27

จรรยา อ่อนศรี

บทบาทของบิดามารดาที่มีต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเพลินพัฒนา

อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

109

508 38100 27

จิตพร เชตะวัน

การศึกษาการแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมของเด็กอนุบาลในกลุ่มโรงเรียนบ้านคุณครู

ผศ.ดร.วรวรรณ   เหมชะญาติ

110

508 38123 27

ชญาภา เอกแพทย์

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอนุบาลบ้านแมรี่

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

111

508 38130 27

ชมพูนุท สันติภาดา

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลของโรงเรียน ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ ในกรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

112

508 38146 27

ชรัตพร ชูเชิด

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการให้บริการแก่เด็กวัยอนุบาลในสวนหลวง ร. 9

ผศ.ดร.วรวรรณ   เหมชะญาติ

113

508 38175 27

ณัฐนิดา เอี่ยมองค์

สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ ของเด็กวัยอนุบาลโรงเรียนบำรุงปัญญา

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

114

508 38181 27

ทัพพวรรณ เส้งส่ง

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กวัยอนุบาล โรงเรียนดำรงพัฒนา

อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

115

508 38226 27

ธัญญารัตน์ เล็กสกุลชัย

ผลการใช้เทคนิคการเล่านิทานแบบเล่าเรื่องซ้ำที่มีต่อความสามารถในการอ่านของเด็กอนุบาล

ผศ.ดร.วรวรรณ   เหมชะญาติ

116

508 38249 27

ธิดารัตน์ ชินวัฒน์

การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กวัยอนุบาล โรงเรียนเพลินพัฒนา

อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

117

508 38261 27

นันทพร กิติรัตนจิรายส

สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ ของเด็กวัยอนุบาลโรงเรียนบำรุงปัญญา

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

118

508 38290 27

บุษฎี รวยนิรัตน์

การศึกษาการวิเคราะห์หนังสือเด็กในโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอน ดรูวส์

ผศ.ดร.วรวรรณ   เหมชะญาติ

119

508 38306 27

ปองทิพย์ เกตุมณี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในทรรศนะของ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเพลินพัฒนา

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

120

508 38312 27

ปิยลักษณ์ ไตรรัตนสุวรรณ์

การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วรวรรณ  เหมชะญาติ

121

508 38329 27

ปิยวดี ไชยวรวิทย์สกุล

ผลของการจัดกิจกรรมแบบสาธิตการอ่านในมุมหนังสือที่มีต่อความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือของเด็กวัยอนุบาล

อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

122

508 38335 27

พนิดา ประเสริฐบูรณกุล

การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เด็กวัยอนุบาลในชุมชนบลูไลท์

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

123

508 38341 27

พรจันทร์ แจ้งบุตร

การศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

124

508 38358 27

พรทิพย์ ศิริชาติ

การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้ห้องต่อเติมฝันสร้างสรรค์จินตนาการของโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

125

508 38364 27

พรนภา อำนวยไพศาล

การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนอนุบาลดั่งนภา

ผศ.ดร.วรวรรณ   เหมชะญาติ

126

508 38393 27

พัชร์หทัย ช่วงแย้ม

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลของโรงเรียนที่ ใช้แนวการศึกษา วอลดอร์ฟในกรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

127

508 38415 27

พัชรนันท์ พัชรพันธุ์ชัย

การศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กวัยอนุบาล

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

128

508 38480 27

ยวิน วินทุพราหมณกุล

สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย เรียนชุมชนข้างวัดสุคันธาราม สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

129

508 38501 27

วีรญา วงษ์จินดา

การศึกษาการแก้ปัญหาภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

130

508 38582 27

สาคร วุฒิศักดิ์ชัยกุล

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลของโรงเรียนแกนนำการพัฒนารูปแบบ การจัดประสบการณ์โดยยึดเศรษฐกิจพอเพียง

อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

131

508 38599 27

สารินี ทิศกระโทก

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

132

508 38604 27

สุดฤทัย พรหมมาตร

การศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ของผู้เลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

133

508 38633 27

สุปราณี ไชยขันธ์

การศึกษาความต้องการของครูอนุบาลเกี่ยวกับลักษณะของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

134

508 38685 27

สุวิมล ฤกษ์อนันต์

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1

รศ.ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์

135

508 38691 27

อรรถยา นครจารุพงษ์

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

2552

ภาคปลาย

136

518 38502 27

สุรสา จันทนา

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครรินทร

ผศ.ดร.วรวรรณ
เหมชะญาติ

137

518 38714 27

ฌลาพิชญ์ พลศิลป์

การศึกษากิจกรรมพัฒนาครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

138

518 38737 27

ณฐิณี กิตติวิริยกุล

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการเลือกซื้อของเล่นรับเด็กวัยอนุบาลโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

รศ.ดร.อุดมลักษณ์
กุลพิจิตร

139

518 38823 27

พิชญา เอนกวรกุล

การศึกษากิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ

140

518 38852 27

มุทิตา ทาคำแสน

การศึกษาการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะของผู้บริหารและครู
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รศ.ดร.อุดมลักษณ์
กุลพิจิตร

141

518 38881 27

รัถยา  เชื้อกลาง

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.วรวรรณ  เหมชะญาติ

142

518 38949 27

วีรนุช มุกสิกสวัสดิ์

การศึกษาการดำเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครองเด็กวัยอนุบาลโรงเรียนทองวิทยา

อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

143

518 39051 27

โสรัจจะ มีทรัพย์มั่น

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างเชื่อมต่อทางการศึกษาของโรงเรียนเจริญวิทยา

อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
จารุชัยนิวัฒน์

2553

ภาคปลาย

 

144

528 38160 27

จิตติมา เล็กยิ้ม

การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล

ผศ.ดร.วรวรรณ
เหมชะญาติ

145

528 38205 27

ชนม์ธิดา ยาแก้ว

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กทารกในสถานรับเลี้ยงเด็กของกระทรวงกลาโหมในกรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.วรวรรณ
เหมชะญาติ

146

528 38308 27

ดุษฎี บัณฑรพงศ์

การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมภาษาอังกฤษแก่เด็กอนุบาลในโรงเรียนธารทอง

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ

147

528 38314 27

ทศา เที่ยงธรรมเจริญ

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์ 

จารุชัยนิวัฒน์

148

528 38337 27

ธนพร โอภาสสัจจะกุล

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนรวมของเด็กอนุบาลที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนดอกบัวบาน

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ

149

528 38343 27

นันทิชา นาคภิบาล

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมทางอารมณ์และสังคมของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

ผศ.ดร.วรวรรณ
เหมชะญาติ

150

528 38389 27

นุชวินทร์ บุญสมบัติ

สภาพและปัญหาการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อ.ดร.อัญญมณี
บุญซื่อ

151

528 38532 27

พิมสวัสดิ์ โกศลสมบัติ

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยอนุบาล โรงเรียนวัดตุ๊กตา (ภิทัยธารามประสิทธิ์)

อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์ 

จารุชัยนิวัฒน์

152

528 38670 27

ลัดดาวัลย์ สุรชาญชัย

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดบริการรับเลี้ยงเด็กวัยทารก จังหวัดสมุทรสาคร

อ.ดร.อัญญมณี
บุญซื่อ

153

528 38693 27

วนิดา แสนรัมย์

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกของเล่นสำหรับเด็กทารกในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.อุดมลักษณ์
กุลพิจิตร

154

528 38773 27

ศิริรัตน์ โรจน์อัศวชัย

การศึกษาหนังสือเด็กที่ส่งเสริมทักษะการอ่านเบื้องต้นของเด็กวัยอนุบาล

ผศ.ดร.วรวรรณ
เหมชะญาติ

155

528 38796 27

สมปรารถนา วิเศษกิจ

การศึกษาลักษณะนิทานกริมม์ที่ส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กวัยอนุบาล

อ.ดร.อัญญมณี
บุญซื่อ

156

528 38910 27

สุปราณี วิเศษกิจ

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกของเล่นสำหรับเด็กวัยทารก ในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.อุดมลักษณ์
กุลพิจิตร

157

528 38991 27

อาทิตยา อินยง

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลโรงเรียนทิพย์ธารา

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ

2554

ภาคปลาย

 

158

528 38024 27

สุนันท์ อัศวชัยอุดม

การศึกษาการใช้เวลาร่วมกันของผู้ปกครองและบุตร โรงเรียนอนุบาลดอกหญ้า

อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์จารุชัยนิวัฒน์

159

528 38110 27

อิสรียาภรณ์ ประดับเวทย์

การศึกษาบทบาทของครูในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการกำกับตนเองของเด็กวัยอนุบาล โรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เขต 1

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

160

528 38367 27

นภารัตน์ เปรมปรีชากุล

การศึกษาคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการสื่อสารของครูอนุบาลโรงเรียนเพิ่มรัก

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

161

538 38430 27

นิรันรัตน์ พันธ์ประสิทธิ์

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวในระยะเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอายุ 6 ปี โรงเรียนอนุบาลดุจนิรันดร์

รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

162

538 38482 27

ปอรวีร์ พลอยบูรณินทร์

การศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 5-6 ปี โรงเรียนอนุบาลบ้านดาว

อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์จารุชัยนิวัฒน์

163

538 38780 27

ลูกแก้ว มุกดา

การศึกษาบทบาทของครูในการจัดประสบการณ์ศิลปะสำหรับเด็กวัยอนุบาล โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเดิมบางนางบวช

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

164

528 38992 27

สลินทิพย์ สุทธิสมบูรณ์

การศึกษาการจัดกิจกรรมบูรณาการของครูปฐมวัย โรงเรียนนานาชาติเพื่อนเด็ก

อ.ดร.อัญญมณี บุญซื่อ

165

528 39076 27

อัจฉรา น้ำไพฑูรย์

การศึกษาบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยอนุบาล โรงเรียนในฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร เขต 3

ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ