ฐานข้อมูลภายในระเทศ
  http://www.moe.go.th
  http://www.onec.go.th
  http://www.thaingo.org
  http://www.thai.net/ashram
  http://www.nrct.net

ฐานข้อมูลต่างประเทศ
  http://www.naeyc.org
  http://www.unicef.org
  http://www.earlychildhood.com
  http://www.omep.org.uk