ปริญญาตรี | ปริญญาโท แผน ก | ปริญญาโท แผน ข | ปริญญาเอก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2552)

ชื่อหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต
Bachelor's Degree in Education

ชื่อปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ.
Bachelor of Education
B.Ed.

ชื่อที่ลงในใบ TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY : EDUCATION

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ครูเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติ ปัจจุบันมีความพยายามอย่างมากในการยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าทัดเทียมกับวิชาชีพอื่น การกำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุมถือเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 53 ที่กำหนดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นหลักฐานการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพควบคุม รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต จากข้อกำหนดดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างจริงจังในการพัฒนาวิชาชีพครู นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2546 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ และการรับรองปริญญาทางการศึกษา การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาดังกล่าวทำให้สถาบันผลิตครูทั่วประเทศต้องหันมาพิจารณากระบวนการผลิตครูของตนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด เพื่อให้ปริญญาทางการศึกษาของสถาบันได้รับการรับรองจากคุรุสภา
          
จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครู และเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรมแล้วยังมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด อันจะทำให้บัณฑิตครูและบุคลากรการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 643 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการที่จะจัดทำโครงการหลักสูตรเกียรตินิยม (Honors Program) ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดทิศทางและกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2547-2551 โดยกลยุทธ์ที่ 1 ได้กำหนดที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและการวิจัย แนวทางหนึ่งคือการพัฒนารูปแบบโครงสร้างหลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)

หลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยมเป็นหลักสูตรที่เปิดให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะ เนื้อหารายวิชาและการเรียนการสอนมีความเข้มข้นมากกว่าหลักสูตรปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

คณะครุศาสตร์ มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาบัณฑิตที่เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์โปรแกรมปกติในชั้นปีที่ 1 และมีผลการเรียนดีเยี่ยมให้สามารถพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการและการวิจัยได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้เพิ่มโปรแกรมเกียรตินิยมในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและ
การวิจัยควบคู่ไปกับโปรแกรมปกติ หลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยมของคณะครุศาสตร์ นิสิตสามารถเลือกสาขาวิชาที่นิสิตสนใจและนิสิตมีความสามารถอันโดดเด่นในสาขาวิชาที่นิสิตเลือก โปรแกรมเกียรตินิยมเน้นให้นิสิตรู้จักค้นคว้า สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังนั้นนิสิตจึงต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เอกัตศึกษาในทุกภาคการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าโปรแกรมหรืออาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
แทนวิชาเอกัตศึกษา จำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกัตศึกษาหรือวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

รายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 12  หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ในชั้นปีที่ 8  หน่วยกิต
รวม 20  หน่วยกิต
(ปริญญานิพนธ์นี้อาจเป็นงานวิจัยที่เป็นการบูรณาการของวิชาเอกที่นิสิตเลือก หรืออาจจะเป็นงานวิจัยเฉพาะสาขาในเชิงลึก)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ในศาสตร์หลายสาขา สามารถจัดการความรู้ในเชิงสหวิทยาการอย่างสร้างสรรค์
สามารถใช้ภาษาเพื่อสื่อความรู้และความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
โดยใช้หลักประสานประโยชน์ตามวิถีประชาธิปไตย
2. มีความเป็นผู้นำทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความศรัทธาในวิชาชีพ มีความชำนาญ
ในการจัดการเรียนการสอน สามารถวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริง
ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
3. มีความรู้และความตระหนักในคุณค่าของศาสตร์ในวิชาเอก สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้
องค์ความรู้และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคม

กำหนดการเปิดสอน
ภาคการศึกษาต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในระบบโรงเรียนหรือ นอกระบบโรงเรียน
และมีคุณสมบัติอื่นตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามวิธีการคัดเลือกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (semester) คือภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน (summer session) ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก 1 ภาค
ก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีระยะเวลาศึกษาไม่ต่ำกว่า 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน
นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ส่วนในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
1. เกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลแบ่งเป็น 2 ด้าน
  1) ด้านวิชาการ
นิสิตต้องสอบได้สัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S จึงจะถือว่าสอบผ่าน ถ้านิสิตได้รับสัญลักษณ์ F, U หรือ W ถือว่าสอบไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชาบังคับตามหลักสูตร นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีก ถ้าเป็นรายวิชาเลือก นิสิตสามารถลงทะเบียนวิชาอื่นแทนวิชาที่สอบไม่ผ่านได้
  2) ด้านคุณธรรมลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ
นิสิตต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการด้านคุณธรรม ลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพโดยการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตามข้อกำหนดของคณะครุศาสตร์
2. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  1)

นิสิตที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 ภาคการศึกษา เรียนครบตามหลักสูตรด้านวิชาการ และผ่านเกณฑ์
การประมวลพัฒนาการนิสิตแล้วจะต้องยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาที่สำนักทะเบียนและประมวลผลตามเวลาที่กำหนดให้ยื่นความจำนง

  2)

สำนักทะเบียนและประมวลผลส่งผลการลงทะเบียนเรียนและผลการสอบของนิสิตที่ยื่นความจำนง
ขอสำเร็จการศึกษาให้หน่วยทะเบียนและประเมินผลคณะตรวจสอบหลักสูตร

  3)

หน่วยทะเบียนและประเมินผลคณะส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา / ประธานสาขาวิชา / หัวหน้าภาควิชาตรวจสอบหลักสูตร

  4)

เมื่อนิสิตสอบได้ครบตามหลักสูตร ได้แต้มเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป โดยผ่านการประเมินผลตามข้อ 1 หน่วยทะเบียนและประเมินผลคณะเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา และจัดทำประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป


รายละเอียดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หน่วยกิต
         
โครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามหมวดวิชา    
  1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    1.1 ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย 24 หน่วยกิต
    1.2 กลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ 130 หน่วยกิต
    2.1 วิชาครู 54 หน่วยกิต
    2.1.1 รายวิชาบังคับ 52 หน่วยกิต
    2.1.2 รายวิชาเลือก 2 หน่วยกิต
    2.2 วิชาเอก 76 หน่วยกิต
    2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว 76 หน่วยกิต
    2.2.2 วิชาเอกคู่ (วิชาเอกละ 38 หน่วยกิต) 76 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต