หัวข้องานวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา 2073786  เอกัตศึกษา ค
ภาคต้น ปีการศึกษา 2550 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางประภาศรี นันท์นฤมิต
488 43228 27
การศึกษาบาบาทของผู้ปกครองในการให้ความช่วยเหลือเด็ก
ระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิเศษในหน่วยพัฒนาเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์
นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
488 43263 27
ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาวสุรีย์พร วีรงคเสนีย์
488 43308 27
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลอุ้มรัก


อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อุดมลักษณ์  กุลพิจิตร
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวทัศนีพร มั่นธนาการ
488 43190 27
การศึกษาหลักการและความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้
อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลอโอสำหรับเด็กอนุบาลในโรงเรียนนานาชาติ
นางสาววรรณธิษา นวลเอียด
488 43286 27
สภาพแวดล้อมและปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ
ของครู ในโรงเรียนสาธิตอนุบาลลอออุทิศ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา


อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.บุษบง  ตันติวงศ์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวปนัดดา จินตโกศล
488 43211 27
การศึกษาความสนใจในการอ่านของเด็กอนุบาล
ในโรงเรียนนานาชาติบางกอก
นางสาวประโลม บุญรัศมี
488 43234 27
บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมความสนใจในการอ่าน
ของเด็กอนุบาล


อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วรวรรณ  เหมชะญาติ
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวพรชนก เลิศวัตรกานต์
488 43240 27
การศึกษาประเภทคำถามของครูอนุบาลโรงเรียนนานาชาติสวัสดี
นางสาวสุวัฒนา หงษ์ประดับ
488 43314 27
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของครูอนุบาล
ในโรงเรียนนานาชาติแอนเดรีย
นางสาวอภิรดี เตรณานนท์
488 43337 27
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพครูของนิสิตปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.อุไรรัตน์   สำเริงวงศ์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวทิพย์วรรณ ท่าดี
488 43205 27
สภาพและปัญหาของการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครอง
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน
นางสาววัลลภา บัวสุวรรณ
488 43292 27
ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กอายุ 1 – 3 ปี ในสถานรับเลี้ยงเด็ก
ที่มีต่อสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร


อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นายฐิติ แก้ววรรณี
488 43183 27
การศึกษาความต้องการจำเป็นของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษที่เข้ารับบริการในหน่วยพัฒนาการ
และการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์
นายภานุวัฒน์ นิ่มนวล
488 43257 27
การศึกษาการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในพื้นที่การศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร