หัวข้องานวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา 2073786  เอกัตศึกษา ค
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2549 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 5

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ
488 42176 27
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน
แบบมอนเตสซอรี่ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ในโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว
นางสาวนัทธ์ฤทัย โพธิพิรุฬห์  
488 42291 27
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาครูปฐมวัย
ในโรงเรียนอนุบาลสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดปทุมธานี
นางสรัสนันท์   บำรุงพืช  
488 42875 27
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลยุววิทย์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร


อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.น้อมศรี  เคท
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นายวิฑูรย์ บุบผามาศ
488 42737 27
การศึกษาการเล่นไทยพื้นเมืองภาคกลางที่ส่งผลต่อมโนทัศน์
ทางจริยธรรมของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวภิญญดา ลีลาเชาว์  
488 42800 27
การศึกษาสภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน


อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อุดมลักษณ์  กุลพิจิตร
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวธารทิพย์ ยิ่งวิริยะ  
488 42240 27
วิธีการสอนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กปฐมวัย :
กรณีศึกษาครูโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
(Method of Teaching the Use of Computer Programs to Young Children : A Case Study of Teachera  in Kindergarten in Bangkok)
นางสาวนัยทิพย์ ธีรภัค  
488 42313 27
การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก
เฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 ของคณะกรรมการ
สวัสดิการภายในกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร


อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.บุษบง  ตันติวงศ์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวกฤษณา แซ่ลิ
488 42015 27
การศึกษาสภาพและปัญหาในการดำเนินการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
ของครูอนุบาลโรงเรียนปาลินา
นางสาวพรรณิกา  สุกใส
488 42502 27
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับพัฒนาการการเล่นบล็อก
ของเด็กอนุบาลโดยใช้การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน
นางสาวภัณฑรักษ์ บุญเมือง    
488 42548 27
ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับคุณธรรม
ที่ควรส่งเสริมสำหรับเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลวัดไผ่เขียว


อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วรวรรณ  เหมชะญาติ
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวผาณิต จิตต์ต่างวงศ์  
488 42474 27
การศึกษาลักษณะสถานรบเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ
ตามความต้องการของพนักงาน
นางสาวสกุลรัศม์ จันทร์สืบสาย
488 42846 27
การศึกษาสภาพและปัญหาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษาฝึกสอน
นางสาวโสภินันท์ อารีสกุลกิจ
488 43045 27
ผลการใช้คำถามของครูระดับอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลอารีรัก

อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวณัฐชา เมฆมินตรา
488 42160 27
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อครูอนุบาลในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นางสาวมัณฑนา ใช้ปัญญา  
488 42590 27
การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนางสาวาภา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวสสิธร  เตียงลัดดาวงศ์
488 42881 27
การศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.อุไรรัตน์   สำเริงวงศ์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวภควดี ชิวชรัตน์  
488 42525 27
การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะ
ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล
นางสาวสาวิตรี จันทร์โสภา
488 42903 27
ความคิดเห็นและบทบาทของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1
ที่เข้าร่วมโครงการรักการอ่าน