หัวข้องานวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา 2073786  เอกัตศึกษา ค
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2548 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (แผน ข) รุ่นที่ 2 (จำนวน 12 คน)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวสุรางคนา บุญญถิร
468 42930 27
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพของเด็กนักเรียนอนุบาล
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นางสาวสุภัค โอฬาพิริยกุล
468 42901 27
การใช้เวลานอกเวลาเรียนของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาววาณี บุญธกานนท์
468 42706 27
บทบาทของบิดาและมารดาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ในสถานเลี้ยงดูเด็กฤชากร
นางสาวปวีณา สัณห์ฐานะกุล
468  42420 27
การศึกษารูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน


อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.อุไรรัตน์   สำเริงวงศ์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวรัขนี นกเทศ
468 42610 27
ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของประถมสาธิตละอออุทิศ
นางสาวสิรินทรา ทองเค 
468 42809 27    
การจัดกิจกรรมช่วงเวลาหลังเลิกเรียนในโรงเรียนอนุบาล


อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ดวงเดือน  อ่อนน่วม
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวปิยฉัตร วีชะรังสรรค์
468 42450 27
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กวัยอนุบาลคละอายุของโรงเรียนอนุบาลฤชากร เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร


อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.น้อมศรี  เคท
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นายกิตินภา วัฒนศักดิ์
468 42065 27
ผลของการใช้เกม ตังแบบ และสถานการณ์จำลองต่อพฤติกรรมการพูดด้วยภาษาที่สุภาพของเด็กอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลคุณหนู


อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อุดมลักษณ์  กุลพิจิตร
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวกาญจนา พะทะยะ ผลการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
จากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์


อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.บุษบง  ตันติวงศ์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวเรณุกา สายชู
468 42655 27
ความรู้ความเข้าใจของครูและผู้ปกครองเด็กอนุบาลที่มีสมาธิสั้น


อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วรวรรณ  เหมชะญาติ
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวภัทรวลี นิ่มนวล
468 42569 27
การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่านอายุ 3 – 5 ปี
ที่ได้รับรางวัลจากโครงการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2547


อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.อรชา  ตุลานันท์์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวพิมพ์ฤดี ลีละเศรษฐกุล
468 42546 27
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนร่วมระดับอนุบาล
ในโรงเรียนอนุบาล  ณ  ดรุณ