การผลิตบัณฑิต | การบริการวิชาการแก่สังคม | การทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรม

การศึกษา สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปีที่ 1 ปฐมวัย ชนะเลิศการประกวดพานพุ่มไหว้ครู
ประเภทพานดอกไม้ดอกไม้และพานธูปเทียน ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2546

 


งานพัฒนานิสิตสืบทอดศาสนาและวัฒนธรรม โครงการพัฒนานิสิตด้วยศิลปะ

 

ความดี ณ มวลชน นิรมลพิสุทธิ์ใส
ส่องแสงกระจ่างใจ จิตในหทัยชน
ความงามพิไลลาศ นรชาติประจักษ์ผล
ควรค่าประชุมชน
อนุสนธิ์ประหนึ่งเดียว

อินทรวิเชียรฉันท์
ประพันธ์โดย เฉลิมชัย พันธุ์เลิศ