การผลิตบัณฑิต | การบริการวิชาการแก่สังคม | การทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรม

การจัดสัมมนา | การพัฒนาชุมชน

การผลิตบัณฑิต
การเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ นิทานสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชั้นอนุบาล” เมื่อวันที่ 7  มีนาคม  2558  
โครงงานการศึกษาดูงานและสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศญี่ปุ่น” ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ.2556
       
         
ขอแสดงความยินดี
กับ นางสาวภัทรวดี ศรีธาราม ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด โครงการ “7 สีปันรักให้โลก” ประจำปี 2553 ของสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 7
 
การประชุมนานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

คณาจารย์และนิสิตสาขา วิชาการศึกษาปฐมวัย ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม นานาชาติครั้งที่ 11 จัดโดย Pacific Early Childhood Education Research Association (PECERA)
     
 
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดเวทีเสวนา เรื่อง “ประสบการณ์การเรียนรู้ ณ ประเทศนิวซีแลนด์”
         
         
โครงการศึกษาดูงาน
และสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัย ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
 
รายงานการศึกษาดูงาน และสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์
         
การศึกษา สืบสานและ สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
 
การเรียนการสอนและ
งานพัฒนาวิชาการ
         
การวาดภาพเพื่อการบำบัด ค้นหาสีของคุณ
บนสารัตถะ ในมนุษยปรัชญา
 
การเรียนการสอนและ
งานพัฒนาวิชาการ
         
ลักษณะของบัณฑิต “เรืองปัญญา เรืองคุณธรรม” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย