แนะนำสาขาวิชา | ประวัติสาขา | คณาจารย์ | เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของการศึกษาไทย ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อสร้างบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมนานาชาติ


พันธกิจ
1. พัฒนาบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้และความสามารถในการสอนและการวิจัย
2. วิจัย ค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษา
3. บริการและสนองความต้องการของชุมชนและชาติในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสาขาวิชา


นโยบายการพัฒนา
1. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายกับสถานศึกษาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ